Stillingsbeskrivelse
Til oppdragsgiver søker vi Prosessdriver ytelsestest.

Program for elektroniske tjenester (PET) er en samling av prosjekter som jobber med digitalisering. Delprosjektet IKTiPET (IKT infrastruktur i PET) skal understøtte programmet med infrastrukturtjenester. I denne forbindelse trenger delprosjektet prosessdriver ytelsestest.
Prosessdriver ytelsestest skal lede og følge opp planlegging og gjennomføring arbeidet med å videreutvikle tjenestene innenfor ytelsestesting som ytes til PET og øvrige prosjekter.
Det er etablert en metode for planlegging og gjennomføring av ytelsestest. Så langt er det gjennomført periodevise testløp som benytter metoden. Gjennomføringen er gjort med bruk av verktøy (Gatling) som genererer last i et strukturert scenario mot sammensatte elektroniske tjenester, delvis i samarbeid med eksterne tjenesteleverandører. Det er etablert egen server for kjøring av ytelsestester mot de ulike testmiljøer som benyttes i utviklingen. Resultatene visualiseres i Grafana.

Det bes om at konsulenten beskriver hvordan ytelsestest inngår i et helhetlig testregime, og hvordan konsulenten kan bidra innenfor andre testområder (funksjonell / sikkerhet), samt hvordan eksisterende metodeverk og testinfrastruktur kan videreutvikles.
Samarbeide i team, initiativ, koordinering internt og eksternt, samt rapportering av fremdrift og forslag til korrigerende tiltak er viktige suksesskriterier.

Fremdriftsplan:
Det foreligger et plandokument som beskriver kvartalsvis rapportering basert på periodevise testløp.
Fremdriftsplanen for opsjonsperioden vil bli vurdert opp mot omfanget i fremtidig planverk.

Kvalifikasjoner
- Kunnskap og erfaring med ytelsestesting
- Kunnskap og erfaring med metodeverk

Det tas sikte på 100% tilgjengelighet, men det vil kunne variere og belastningen vil kunne bli redusert.

Varighet Snarest - 31.12.2017
Opsjoner Opsjon på forlengelse til 31.12.2018
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no