Stillingsbeskrivelse
- Koordinere prosjektering slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.
- Påse at det er informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende slik at de tar hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, og dermed få identifisert og behandlet risiko i det enkelte fag og i grensesnittet mellom de ulike fagene jfr. Byggherreforskriften.
- Påse at nødvendig SHA-dokumentasjon utarbeides og følges opp.
- Påse at det planlegges, gjennomføres og dokumenterer risikovurderinger for SHA og beredskap internt og påse at entreprenørene gjennomfører og dokumenterer risikovurderinger.-
- Påse at risikoforhold avdekket i byggherrens SHA-plan, samt nye som kommer opp i prosjektering i de respektive kontrakter, blir koordinert og fulgt opp.
- Bistå prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeledere og SHA-leder med å holde fokus på fagområdet. Deriblant delta på møter hvor SHA er et tema (prosjekteringsmøter, grensesnittmøter, prosjektmøter, byggemøter mm).
- I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Kvalifikasjoner
- Minimum 5 års erfaring innen SHA/HMS
- Minimum 5 års erfaring på bygge- og anleggsplass
- God forståelse for risikobasert sikkerhetsarbeid og risikovurderinger.
- Utdanning innen og/ eller erfaring med bygg og anleggsvirksomhet.
- God kompetanse innen Byggherreforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
- Erfaring som KP.
- Forståelse for partenes kontraktuelle forpliktelser i store bygge- og anleggsprosjekter samt grensesnittet mellom SHA/HMS.
- God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både engelsk og norsk
- Ønskelig med gjennomført koordinatorskole eller tilsvarende opplæring som koordinator.
- Ønskelig med kjennskap til Bane NORs regelverk knyttet til sikkert arbeid i og ved jernbane infrastruktur

Personlige egenskaper
- Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og evner å få folk til å snakke sammen.
- Du har stå på vilje og stahet, og etterspør risikovurderinger og oppfølging av tiltak.
- Du har god forståelse for risikoanalyser som verktøy og argumenterer for viktigheten av risikobaserte beslutninger.
- Du har god forståelse for anleggsvirksomhet og rekkefølgen av faser og arbeidsoperasjoner.
- Du er flink til å motivere og fremstille saker på en pedagogisk god måte. Du er proaktiv og tar initiativ, er fleksibel og besluttsom.
- Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, tenker tverrfaglig og ser konsekvenser.
- Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater. Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.


Varighet: snarest - 31.12.2019
Opsjoner: 1 + 1 år
Lokasjon: Oslo - Åsland

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no