Stillingsbeskrivelse
Det er behov for en kvalitetsrådgiver som skal bistå kvalitetsleder og for øvrig utføre følgende oppgaver:
- Planlegge, gjennomføre og følge opp revisjoner og verifikasjoner
- Utvikle og vedlikeholde prosjektets styringsdokumenter og kvalitetsplaner
- Følge opp prosjektets avvik og korrigerende tiltak
- Bistå delprosjektet ved utarbeidelse av oppfølgingsstrategi og kontrollplaner
- Aktivt bidra til forbedringsaktiviteter i prosjektet og i basisorganisasjonen
- Delta i konsulenters-, entreprenørers- og leverandørers kvalitetssikringsprosesser, inkludert kvalitetsrevisjoner, og påse at nødvendig dokumentasjon utformes
- Delta i prosjektenes risikostyring

I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressurs-disponeringshensyn er nødvendige å gjennomføre.

Kvalifikasjoner
- Relevant universitets- eller høyskoleutdanning (lang erfaring kan veie opp mot formell utdanning)
- Min. 10 års relevant erfaring innen fagområde.

Kunden legger vekt på følgende:
- Kjennskap til og kunne anvende prinsipper og verktøy innen forbedringsteknikker
- God kjennskap til og anvendelse av NS-EN ISO 9000-serien,
- Erfaring i å planlegge og gjennomføre revisjoner ihht NS-EN-ISO 19011 serien
- Erfaring som risk manager i EPC- prosjekter
- Erfaring som kvalitetsleder i EPC- prosjekter
- Kjennskap til Pims Completion- system.
- Prosjektledelse, prosjektstyring, kontrakt/anskaffelser
- Språk: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og forhandlingsevne, både på norsk og engelsk

Varighet 01.01.2020 - 30.06.2021
Lokasjon Ski

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no