Stillingsbeskrivelse
Ansvarsområder og hovedoppgaver:
- Planlegge, vedlikeholde og følge opp aktiviteter som vedrører prosjektets kvalitetsstyringssystem
- Evaluering og oppfølging av leverandørers kvalitetsstyringssystem
- Etablere og vedlikeholde prosjektets tilsynsplan basert på input fra alle organisasjonsenheter
- Følge opp status på planlagte og utførte tilsynsaktiviteter
- Gjennomføre interne tilsyn på etablert kvalitetsstyringssystem
- Koordinere utarbeidelse av prosjektets kvalitetsplan, samt vedlikehold av denne
- Distribusjon av kvalitetsplan og oppdateringer av denne
- Etablere prosjektets tilsynsplan og holde denne løpende oppdatert
- Følge opp avvik og forbedringsforslag i prosjektet
- Ukentlig rapportering av status på tilsynsaktiviteter samt utestående aksjoner
- Holde prosjektets ledelse orientert om alle vesentlige forhold som vedrører kvalitetsstyring i prosjektet
- Planlegge og utføre interne tilsyn for å avdekke eventuelle uoverensstemmelser mellom prosjektets handlemåte i forhold til gjeldende interne bestemmelser, kontrakt og lover, for deretter å foreslå samt følge opp korrigerende tiltak
- Spesifisere krav til kvalitetsstyring for underleverandører samt evaluere leverandørers kvalitetsstyringssystem og følge opp i form av kvalitetsrevisjoner
- Være prosjektets kontaktperson ved tilsyn fra Kunde
- Sørge for at nøkkelpersonell får relevant informasjon om prosjektets kvalitetsstyringssystem
- Koordinere erfaringsoverføring fra andre prosjekter
- Se til at erfaringer i prosjektet blir innhøstet, enten som løpende rapportering i forbedringssystemer eller ved etablering av erfaringsrapport når det er krav om dette
- Utarbeide input til månedsrapportering eller annen forventet rapportering til kunde
- Kandidatene må kunne snakke Norsk

Kvalifikasjoner
- MSc/MBA eller BSc grad og 3 års relevant erfaring, eller ikke høyskoleutdannet med min. 8 års relevant erfaring.
- Grunnleggende kunnskaper innen kvalitetsstyring
- God kjennskap til ISO9000-serien og bruken av denne
- Grunnleggende kunnskaper i revisjonsteknikk

Varighet Snarest - 1 år varighet
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no